fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

naritxim (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈna.ɾi.tʼim 
'ìnglìsì: eyethorn
aysna'o: flora
tsim: naviteri.org (31 dec 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·naritxim DU dual / dual numbers
pxe·naritxim TRI trial / trial number
ay·naritxim PL plural
fì·naritxim DEM these {noun} (singular)
fay·naritxim DEM PL these {noun plural}
tsa·naritxim DEM that {noun} (singular)
tsay·naritxim DEM PL those {noun] (plural)