fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zeng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zɛŋ 
'ìnglìsì: crest (on a bird or animal)
aysna'o: anatomy / body parts fauna
tsim: naviteri.org (30 Sep 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zeng DU dual / dual numbers
pxe·zeng TRI trial / trial number
ay·zeng PL plural
fì·zeng DEM these {noun} (singular)
fay·zeng DEM PL these {noun plural}
tsa·zeng DEM that {noun} (singular)
tsay·zeng DEM PL those {noun] (plural)