fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pek (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pɛk 
'ìnglìsì: fin (of an aquatic animal)
aysna'o: anatomy / body parts fauna
tsim: naviteri.org (30 Sep 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fek DU dual / dual numbers
pxe·fek TRI trial / trial number
ay·fek PL plural
fì·pek DEM these {noun} (singular)
fay·fek DEM PL these {noun plural}
tsa·pek DEM that {noun} (singular)
tsay·fek DEM PL those {noun] (plural)