fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syìmawnun'i (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sjɪ.maw.nun.ˈʔi 
'ìnglìsì: cut tie
dissolved connection
tsim: naviteri.org (04 July 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syìmawnun'i DU dual / dual numbers
pxe·syìmawnun'i TRI trial / trial number
ay·syìmawnun'i PL plural
fì·syìmawnun'i DEM these {noun} (singular)
fay·syìmawnun'i DEM PL these {noun plural}
tsa·syìmawnun'i DEM that {noun} (singular)
tsay·syìmawnun'i DEM PL those {noun] (plural)