fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxazang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpʼa.zaŋ 
'ìnglìsì: akula
(shark-like predator that roams the reefs of Pandora)
aysna'o: fauna
tsim: naviteri.org (05 May 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·pazang DU dual / dual numbers
pxe·pazang TRI trial / trial number
ay·pazang PL plural
fì·pxazang DEM these {noun} (singular)
fay·pazang DEM PL these {noun plural}
tsa·pxazang DEM that {noun} (singular)
tsay·pazang DEM PL those {noun] (plural)