fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ketartu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kɛ.ˈtaɾ.tu 
'ìnglìsì: outcast
tsim: naviteri.org (05 May 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hetartu DU dual / dual numbers
pxe·hetartu TRI trial / trial number
ay·hetartu PL plural
fì·ketartu DEM these {noun} (singular)
fay·hetartu DEM PL these {noun plural}
tsa·ketartu DEM that {noun} (singular)
tsay·hetartu DEM PL those {noun] (plural)