fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wutso (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈwu.͡tso
'ìnglìsì: dinner
served meal
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·wutso DU dual / dual numbers
pxe·wutso TRI trial / trial number
ay·wutso PL plural
fì·wutso DEM these {noun} (singular)
fay·wutso DEM PL these {noun plural}
tsa·wutso DEM that {noun} (singular)
tsay·wutso DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong