fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

uniltìrantokx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): u.nil.tɪ.ˈɾan.tokʼ
'ìnglìsì: avatar
dreamwalker body
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·uniltìrantokx DU dual / dual numbers
pxe·uniltìrantokx TRI trial / trial number
ay·uniltìrantokx PL plural
fì·uniltìrantokx DEM these {noun} (singular)
fay·uniltìrantokx DEM PL these {noun plural}
tsa·uniltìrantokx DEM that {noun} (singular)
tsay·uniltìrantokx DEM PL those {noun] (plural)