fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼum
'ìnglìsì: poison
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tum DU dual / dual numbers
pxe·tum TRI trial / trial number
ay·tum PL plural
fì·txum DEM these {noun} (singular)
fay·tum DEM PL these {noun plural}
tsa·txum DEM that {noun} (singular)
tsay·tum DEM PL those {noun] (plural)