fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txopu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼo.pu
'ìnglìsì: fear
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·topu DU dual / dual numbers
pxe·topu TRI trial / trial number
ay·topu PL plural
fì·txopu DEM these {noun} (singular)
fay·topu DEM PL these {noun plural}
tsa·txopu DEM that {noun} (singular)
tsay·topu DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong