fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

toruk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈto.ɾuk
'ìnglìsì: Great Leonopteryx
Last Shadow
Leonopteryx rex
aysna'o: fauna
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·soruk DU dual / dual numbers
pxe·soruk TRI trial / trial number
ay·soruk PL plural
fì·toruk DEM these {noun} (singular)
fay·soruk DEM PL these {noun plural}
tsa·toruk DEM that {noun} (singular)
tsay·soruk DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong