fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tireaioang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ti.ˈɾɛ.a.i.o.aŋ
'ìnglìsì: spirit animal
aysna'o: mythology
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sireaioang DU dual / dual numbers
pxe·sireaioang TRI trial / trial number
ay·sireaioang PL plural
fì·tireaioang DEM these {noun} (singular)
fay·sireaioang DEM PL these {noun plural}
tsa·tireaioang DEM that {noun} (singular)
tsay·sireaioang DEM PL those {noun] (plural)