fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

talioang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈta.li.o.aŋ
'ìnglìsì: sturmbeest
Bovindicum monocerii
aysna'o: fauna
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·salioang DU dual / dual numbers
pxe·salioang TRI trial / trial number
ay·salioang PL plural
fì·talioang DEM these {noun} (singular)
fay·salioang DEM PL these {noun plural}
tsa·talioang DEM that {noun} (singular)
tsay·salioang DEM PL those {noun] (plural)