fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

srung (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sɾuŋ
'ìnglìsì: help
assistance
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·srung DU dual / dual numbers
pxe·srung TRI trial / trial number
ay·srung PL plural
fì·srung DEM these {noun} (singular)
fay·srung DEM PL these {noun plural}
tsa·srung DEM that {noun} (singular)
tsay·srung DEM PL those {noun] (plural)