fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

spe'etu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): spɛ.ˈʔɛ.tu
'ìnglìsì: captive
aysna'o: battle / war
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·spe'etu DU dual / dual numbers
pxe·spe'etu TRI trial / trial number
ay·spe'etu PL plural
fì·spe'etu DEM these {noun} (singular)
fay·spe'etu DEM PL these {noun plural}
tsa·spe'etu DEM that {noun} (singular)
tsay·spe'etu DEM PL those {noun] (plural)