fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

snumìna (adjective)

lì'upam (IPA): ˈsnu.mɪ.na
'ìnglìsì: dim (of intelligence)
aysna'o: not for objects persons / description of persons, people
tsim: ASG (2009)