fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ronsem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾon.sɛm
'ìnglìsì: mind
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ronsem DU dual / dual numbers
pxe·ronsem TRI trial / trial number
ay·ronsem PL plural
fì·ronsem DEM these {noun} (singular)
fay·ronsem DEM PL these {noun plural}
tsa·ronsem DEM that {noun} (singular)
tsay·ronsem DEM PL those {noun] (plural)