fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nari (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈna.ɾi
'ìnglìsì: eye
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·nari DU dual / dual numbers
pxe·nari TRI trial / trial number
ay·nari PL plural
fì·nari DEM these {noun} (singular)
fay·nari DEM PL these {noun plural}
tsa·nari DEM that {noun} (singular)
tsay·nari DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong