fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txurtseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼuɾ.͡tsɛŋ 
'ìnglìsì: fortification
fortress
bulwark
tsim: naviteri.org (31 May 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·turtseng DU dual / dual numbers
pxe·turtseng TRI trial / trial number
ay·turtseng PL plural
fì·txurtseng DEM these {noun} (singular)
fay·turtseng DEM PL these {noun plural}
tsa·txurtseng DEM that {noun} (singular)
tsay·turtseng DEM PL those {noun] (plural)