fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lawnoltsim (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlaw.nol.͡tsim 
'ìnglìsì: source of (great) joy
tsim: naviteri.org (31 May 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lawnoltsim DU dual / dual numbers
pxe·lawnoltsim TRI trial / trial number
ay·lawnoltsim PL plural
fì·lawnoltsim DEM these {noun} (singular)
fay·lawnoltsim DEM PL these {noun plural}
tsa·lawnoltsim DEM that {noun} (singular)
tsay·lawnoltsim DEM PL those {noun] (plural)