fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

henga (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhɛ.ŋa 
'ìnglìsì: formally polite behavior
tsim: naviteri.org (28 Feb 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·henga DU dual / dual numbers
pxe·henga TRI trial / trial number
ay·henga PL plural
fì·henga DEM these {noun} (singular)
fay·henga DEM PL these {noun plural}
tsa·henga DEM that {noun} (singular)
tsay·henga DEM PL those {noun] (plural)