fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txopunil (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼo.pu.nil
'ìnglìsì: nightmare
tsim: forum.learnnavi.org (18 Jan 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·topunil DU dual / dual numbers
pxe·topunil TRI trial / trial number
ay·topunil PL plural
fì·txopunil DEM these {noun} (singular)
fay·topunil DEM PL these {noun plural}
tsa·txopunil DEM that {noun} (singular)
tsay·topunil DEM PL those {noun] (plural)