fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tarepyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈta.ɾɛp.ju
'ìnglìsì: rescuer
tsim: naviteri.org (31 Dec 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sarepyu DU dual / dual numbers
pxe·sarepyu TRI trial / trial number
ay·sarepyu PL plural
fì·tarepyu DEM these {noun} (singular)
fay·sarepyu DEM PL these {noun plural}
tsa·tarepyu DEM that {noun} (singular)
tsay·sarepyu DEM PL those {noun] (plural)