fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kawngtu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkawŋ.tu
'ìnglìsì: bad person
'bad guy'
tsim: naviteri.org (31 Dec 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hawngtu DU dual / dual numbers
pxe·hawngtu TRI trial / trial number
ay·hawngtu PL plural
fì·kawngtu DEM these {noun} (singular)
fay·hawngtu DEM PL these {noun plural}
tsa·kawngtu DEM that {noun} (singular)
tsay·hawngtu DEM PL those {noun] (plural)