fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

swapxì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): swa.ˈpʼɪ
'ìnglìsì: family member
aysna'o: family / kinship relations
tsim: naviteri.org (30 Sept 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·swapxì DU dual / dual numbers
pxe·swapxì TRI trial / trial number
ay·swapxì PL plural
fì·swapxì DEM these {noun} (singular)
fay·swapxì DEM PL these {noun plural}
tsa·swapxì DEM that {noun} (singular)
tsay·swapxì DEM PL those {noun] (plural)