fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìzin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈzin
'ìnglìsì: a tangle
tanglement
mass of something twisted together
tsim: naviteri.org (30 Apr 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìzin DU dual / dual numbers
pxe·sìzin TRI trial / trial number
ay·sìzin PL plural
fì·tìzin DEM these {noun} (singular)
fay·sìzin DEM PL these {noun plural}
tsa·tìzin DEM that {noun} (singular)
tsay·sìzin DEM PL those {noun] (plural)