fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kesätarenga' (adjective)

lì'upam (IPA): kɛ.sæ.ˈta.ɾɛ.ŋaʔ
'ìnglìsì: irrelevant
tsim: naviteri.org (31 Mar 2021)