fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pe'ngayyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pɛʔ.ˈŋaj.ju
'ìnglìsì: judge (a person)
tsim: naviteri.org (31 Mar 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fe'ngayyu DU dual / dual numbers
pxe·fe'ngayyu TRI trial / trial number
ay·fe'ngayyu PL plural
fì·pe'ngayyu DEM these {noun} (singular)
fay·fe'ngayyu DEM PL these {noun plural}
tsa·pe'ngayyu DEM that {noun} (singular)
tsay·fe'ngayyu DEM PL those {noun] (plural)