fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kot (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kot
'ìnglìsì: coat
aysna'o: loan words
tsim: OmatiCon (02 Jan 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hot DU dual / dual numbers
pxe·hot TRI trial / trial number
ay·hot PL plural
fì·kot DEM these {noun} (singular)
fay·hot DEM PL these {noun plural}
tsa·kot DEM that {noun} (singular)
tsay·hot DEM PL those {noun] (plural)