fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìswaran (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈswa.ɾan
'ìnglìsì: humility
humbleness
tsim: naviteri.org (16 Nov 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìswaran DU dual / dual numbers
pxe·sìswaran TRI trial / trial number
ay·sìswaran PL plural
fì·tìswaran DEM these {noun} (singular)
fay·sìswaran DEM PL these {noun plural}
tsa·tìswaran DEM that {noun} (singular)
tsay·sìswaran DEM PL those {noun] (plural)