fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kunsìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkun.sɪp
'ìnglìsì: gunship
aysna'o: loan words
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hunsìp DU dual / dual numbers
pxe·hunsìp TRI trial / trial number
ay·hunsìp PL plural
fì·kunsìp DEM these {noun} (singular)
fay·hunsìp DEM PL these {noun plural}
tsa·kunsìp DEM that {noun} (singular)
tsay·hunsìp DEM PL those {noun] (plural)