fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

keye'ung (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kɛ.ˈjɛ.ʔuŋ
'ìnglìsì: insanity
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·heye'ung DU dual / dual numbers
pxe·heye'ung TRI trial / trial number
ay·heye'ung PL plural
fì·keye'ung DEM these {noun} (singular)
fay·heye'ung DEM PL these {noun plural}
tsa·keye'ung DEM that {noun} (singular)
tsay·heye'ung DEM PL those {noun] (plural)