fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ketuwong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkɛ.tu.woŋ
'ìnglìsì: alien
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hetuwong DU dual / dual numbers
pxe·hetuwong TRI trial / trial number
ay·hetuwong PL plural
fì·ketuwong DEM these {noun} (singular)
fay·hetuwong DEM PL these {noun plural}
tsa·ketuwong DEM that {noun} (singular)
tsay·hetuwong DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

kewong alien
foreign