fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kato (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈka.toplumps/e9d765e4-49ce-4975-9491-695938df69b7.mp3
'ìnglìsì: rhythm
aysna'o: music / instruments
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hato DU dual / dual numbers
pxe·hato TRI trial / trial number
ay·hato PL plural
fì·kato DEM these {noun} (singular)
fay·hato DEM PL these {noun plural}
tsa·kato DEM that {noun} (singular)
tsay·hato DEM PL those {noun] (plural)