fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ioang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): i.ˈo.aŋ
'ìnglìsì: animal
beast
aysna'o: fauna
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ioang DU dual / dual numbers
pxe·ioang TRI trial / trial number
ay·ioang PL plural
fì·ioang DEM these {noun} (singular)
fay·ioang DEM PL these {noun plural}
tsa·ioang DEM that {noun} (singular)
tsay·ioang DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong