fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

i'en (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈi.ʔɛn
'ìnglìsì: Pandoran stringed instrument
aysna'o: music / instruments
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·i'en DU dual / dual numbers
pxe·i'en TRI trial / trial number
ay·i'en PL plural
fì·i'en DEM these {noun} (singular)
fay·i'en DEM PL these {noun plural}
tsa·i'en DEM that {noun} (singular)
tsay·i'en DEM PL those {noun] (plural)