fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

la'ang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈla.ʔaŋ
'ìnglìsì: pile of stinking, rotting animal matter
tsim: naviteri.org (31 July 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·la'ang DU dual / dual numbers
pxe·la'ang TRI trial / trial number
ay·la'ang PL plural
fì·la'ang DEM these {noun} (singular)
fay·la'ang DEM PL these {noun plural}
tsa·la'ang DEM that {noun} (singular)
tsay·la'ang DEM PL those {noun] (plural)