search for:

only exact match
search in:

tìoeyktìng (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.o.ˈɛjk.tɪŋ
English: explanation
source: Frommer (19. März 2011)
www.google.com

affix examples

me·sìoeyktìng DU dual / dual numbers
pxe·sìoeyktìng TRI trial / trial number
ay·sìoeyktìng PL plural
fì·tìoeyktìng DEM this {noun} (singular)
fay·sìoeyktìng DEM PL these {noun plural}
tsa·tìoeyktìng DEM that {noun} (singular)
tsay·sìoeyktìng DEM PL those {noun] (plural)