search for:

only exact match
search in:

tì'älek (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈʔæ.lɛk
English: determination
source: naviteri.org (30 Sept 2021)

affix examples

me·sì'älek DU dual / dual numbers
pxe·sì'älek TRI trial / trial number
ay·sì'älek PL plural
fì·tì'älek DEM this {noun} (singular)
fay·sì'älek DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'älek DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'älek DEM PL those {noun] (plural)