search for:

only exact match
search in:

tìsyortsyìp (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈsjoɾ.͡tsjɪp
English: break
small rest
small relaxation
source: naviteri.org (30 Apr 2018)

affix examples

me·sìsyortsyìp DU dual / dual numbers
pxe·sìsyortsyìp TRI trial / trial number
ay·sìsyortsyìp PL plural
fì·tìsyortsyìp DEM this {noun} (singular)
fay·sìsyortsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsyortsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsyortsyìp DEM PL those {noun] (plural)