search for:

only exact match
search in:

yomyo lerìk (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ˈjom.jo lɛ.ˈɾɪk
English: leaf plate
(coll.: rìk)
source: naviteri.org (30 Aug 2015)

affix examples

me·yomyo lerìk DU dual / dual numbers
pxe·yomyo lerìk TRI trial / trial number
ay·yomyo lerìk PL plural
fì·yomyo lerìk DEM this {noun} (singular)
fay·yomyo lerìk DEM PL these {noun plural}
tsa·yomyo lerìk DEM that {noun} (singular)
tsay·yomyo lerìk DEM PL those {noun] (plural)