search for:

only exact match
search in:

tìftxavang (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈftʼa.vaŋ
English: passion
source: forum.learnnavi.org (08. Sept 2010)

affix examples

me·sìftxavang DU dual / dual numbers
pxe·sìftxavang TRI trial / trial number
ay·sìftxavang PL plural
fì·tìftxavang DEM this {noun} (singular)
fay·sìftxavang DEM PL these {noun plural}
tsa·tìftxavang DEM that {noun} (singular)
tsay·sìftxavang DEM PL those {noun] (plural)