search for:

only exact match
search in:

tìflrr (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈflrˌ
English: gentleness
tenderness
source: naviteri.org (28 Feb 2013)

affix examples

me·sìflrr DU dual / dual numbers
pxe·sìflrr TRI trial / trial number
ay·sìflrr PL plural
fì·tìflrr DEM this {noun} (singular)
fay·sìflrr DEM PL these {noun plural}
tsa·tìflrr DEM that {noun} (singular)
tsay·sìflrr DEM PL those {noun] (plural)