search for:

only exact match
search in:

tì'ipu (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈʔi.pu
English: humor
source: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

affix examples

me·sì'ipu DU dual / dual numbers
pxe·sì'ipu TRI trial / trial number
ay·sì'ipu PL plural
fì·tì'ipu DEM this {noun} (singular)
fay·sì'ipu DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'ipu DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'ipu DEM PL those {noun] (plural)