search for:

only exact match
search in:

sngä'iyu (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ˈsŋæ.ʔi.ju
English: beginner
source: Frommers Blog (24. Juni 2010)
naviteri.org

affix examples

me·sngä'iyu DU dual / dual numbers
pxe·sngä'iyu TRI trial / trial number
ay·sngä'iyu PL plural
fì·sngä'iyu DEM this {noun} (singular)
fay·sngä'iyu DEM PL these {noun plural}
tsa·sngä'iyu DEM that {noun} (singular)
tsay·sngä'iyu DEM PL those {noun] (plural)