search for:

only exact match
search in:

tìngäzìk (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈŋæ.zɪk
English: difficulty
problem
source: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

affix examples

me·sìngäzìk DU dual / dual numbers
pxe·sìngäzìk TRI trial / trial number
ay·sìngäzìk PL plural
fì·tìngäzìk DEM this {noun} (singular)
fay·sìngäzìk DEM PL these {noun plural}
tsa·tìngäzìk DEM that {noun} (singular)
tsay·sìngäzìk DEM PL those {noun] (plural)