search for:

only exact match
search in:

pätsì (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ˈpæ.͡tsɪ
English: badge
Topic groups: battle / war loan words
source: ASG (2009)

affix examples

me·fätsì DU dual / dual numbers
pxe·fätsì TRI trial / trial number
ay·fätsì PL plural
fì·pätsì DEM this {noun} (singular)
fay·fätsì DEM PL these {noun plural}
tsa·pätsì DEM that {noun} (singular)
tsay·fätsì DEM PL those {noun] (plural)