fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

so'yu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsoʔ.ju 
'ìnglìsì: fan
enthusiast
colloquial form of txanso'hayu
tsim: naviteri.org (31 Dec 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·so'yu DU dual / dual numbers
pxe·so'yu TRI trial / trial number
ay·so'yu PL plural
fì·so'yu DEM these {noun} (singular)
fay·so'yu DEM PL these {noun plural}
tsa·so'yu DEM that {noun} (singular)
tsay·so'yu DEM PL those {noun] (plural)