fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

aylì'u a sngä'i fa Kx

  Na'vi 'ìnglìsì
  kxa[kʼa]n.body
mouth
  kxakx[kʼakʼ]vin.
break
snap in two
  kxam[kʼam]n.
middle
midpoint
talis/3b04f87a-31d7-48b3-b1c7-e9e59572e2ae.mp3 kxamlä[ˈkʼam.læ]adp.loc
through
via the middle of
  kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]n.temp
midday
noon
  kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]n.temp
the time immediately after noon
early afternoon
  kxamtseng[ˈkʼam.͡tsɛŋ]n.
center
place in the middle
  kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]n.temp
after midnight
  kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]n.temp
midnight
  kxamyì[ˈkʼam.jɪ]n.
intermediate level
(for language or any ability)
talis/3708ee4c-681a-456b-9707-fd42a8ccef79.mp3 kxanì[ˈkʼa.nɪ]adj.
forbidden
  kxangangang[ˈkʼaŋ.aŋ.aŋ]inter.
boom! (onomatopoeic)
  kxap[kʼap]n.
threat
  kxap si[kʼap si]vin.
threaten
  kxapnga'[ˈkʼap.ŋaʔ]adj.nfp
threatening
  kxawm[ˈkʼawm]adv.
perhaps
maybe
talis/2bea6cf1-0956-4190-9acf-308527b7978c.mp3 kxayl[kʼajl]adj.
high (of height)
  kxaylte[ˈkajl.tɛ]n.flora
cillaphant
Clawenia purpurea
  kxaylyì[ˈkʼajl.jɪ]n.
high level
(for language or any ability)
  kxänäng[ˈkʼæ.næŋ]adj.
rotting
putrid
(smell of decaying animal/flesh)
  kxeltek[ˈkʼɛl.tɛk]vtr.
pick up
lift
  kxem[kʼɛm]vin.
be vertical
  kxemyo[ˈkʼɛm.jo]n.
wall
vertical surface
  kxener[ˈkʼɛ.nɛɾ]n.
smoke
  kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]n.body
tail
  kxeyey[ˈkʼɛ.jɛj]n.
error
fault
mistake
  kxitx[kʼitʼ]n.
death
  kxìm[kʼɪm]vtr.
command
order
assign a task
  kxìmyu[ˈkʼɪm.ju]n.
commander
one with authority over another
  kxll[kʼlˌ]n.mil
charge
(running) attack
talis/c7bb6673-9a3b-4981-8305-723767d632d4.mp3 kxll si[kʼlˌ si]vin.
charge
attack
  kxor[kʼoɾ]n.geogrenvir
waterfall
(a wall or bank of powerful waterfalls noted for its deafening roar and deadly force)
(countable, but only rarely)
  kxu[kʼu]n.
(physical) harm
talis/b197337f-86d4-401d-8c69-0b7f99206934.mp3 kxuke[ˈkʼu.kɛ]adj.mil
safe
  kxukx[kʼukʼ]vtr.
swallow
  kxum[kʼum]adj.
viscous
gelatinous
thick
  kxumpay[ˈkʼum.paj]n.
viscous liquid
gel
talis/50a69e75-c18d-4b4b-84cb-6131d48f476c.mp3 kxutu[ˈkʼu.tu]n.mil
enemy