fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

paytxew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): paj.ˈtʼɛw 
'ìnglìsì: shoreline
water's edge
aysna'o: environment
tsim: naviteri.org (07 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·faytxew DU dual / dual numbers
pxe·faytxew TRI trial / trial number
ay·faytxew PL plural
fì·paytxew DEM these {noun} (singular)
fay·faytxew DEM PL these {noun plural}
tsa·paytxew DEM that {noun} (singular)
tsay·faytxew DEM PL those {noun] (plural)